Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Crystal Benefit, s. r. o. vzťahujúce sa na predaj časopisu Šikovný Janko

Článok I
Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť Crystal Benefit, s. r. o., so sídlom Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 494 033, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 87261/B (ďalej len „Vydavateľ“) je vydavateľom periodickej tlače – časopisu s názvom „Šikovný Janko“ (ďalej aj len „Šikovný Janko“ alebo „časopis“). Vydavateľa je možné kontaktovať aj telefonicky na tel. č. 0800 777 300 alebo e-mailom na adrese info@sikovnyjanko.sk

1.2 Zákazník je subjektom, ktorý si má záujem objednať alebo si objedná časopis u Vydavateľa (ďalej len „Zákazník“ a spoločne s Vydavateľom len „Zmluvné strany“).

1.3 Tieto Všeobecné obchodné podmienky Vydavateľa (ďalej len „VOP“) sa uplatnia na predzmluvné a zmluvné vzťahy medzi Vydavateľom a Zákazníkom, ktorý prejavil záujem o objednanie časopisu u Vydavateľa alebo si časopis u Vydavateľa objednal a vystupuje v postavení spotrebiteľa.

Článok II
Šikovný Janko – vlastnosti, popis a cena tovaru

2.1 Šikovný Janko je periodická tlač – farebný časopis v tlačenej forme dodávaný bez ochranného obalu. Časopis je zameraný na zozbieranie a zverejňovanie reklamy a inzercie tretích osôb najmä formou zľavových kupónov, ktoré môžu čitatelia za podmienok určených týmito tretími osobami využiť na uplatnenie zľavy na tovary alebo služby tretích osôb. Vydavateľ nezodpovedá Zákazníkovi ani iným čitateľom za obsah reklamy a inzercie tretích osôb zverejnený v časopise, najmä nezodpovedá za to, že zľavové kupóny alebo inak ponúknuté zľavy tretích osôb budú Zákazníkom reálne uplatniteľné alebo mu prinesú očakávaný benefit; pre odstránenie pochybností, za vadu časopisu sa nepovažuje, ak si Zákazník alebo iný čitateľ z akéhokoľvek dôvodu nemohol uplatniť zľavu, ktorú prostredníctvom časopisu ponúkla tretia osoba.

2.2 Šikovný Janko vychádza minimálne dvakrát za kalendárny rok. Vydavateľ ho však neposkytuje s možnosťou objednať si predplatné. V prípade objednávky si Zákazník objednáva iba jedno číslo Šikovného Janka a nezaväzuje sa automaticky objednať si alebo zaplatiť za ďalšie číslo.

2.3 Cena Šikovného Janka za jedno číslo (jeden kus) je podľa aktuálnej zverejnenej alebo Zákazníkovi inak oznámenej ponuky. Táto cena je konečná a zahŕňa všetky dane, poplatky, poštovné a balné.

Článok III
Objednávka časopisu, dodacie a platobné podmienky

3.1 Objednať Šikovného Janka si Zákazník môže u Vydavateľa prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo prostredníctvom online formulára na webe www.sikovnyjanko.sk. Pri objednávke Zákazník uvedie najmä svoje meno, priezvisko a adresu doručenia. Ak nie je pri objednávke výslovne určené inak, platí, že Zákazník si objednáva aktuálne číslo časopisu v počte jeden kus.

3.2 Zákazníkom uskutočnená objednávka je vyjadrením predbežného záujmu Zákazníka o kúpu časopisu s tým, že kúpna zmluva je uzatvorená až zaplatením kúpnej ceny zo strany Zákazníka Vydavateľovi, a to bez ohľadu na spôsob platby. Ak Zákazník kúpnu cenu za objednaný časopis nezaplatí v lehote určenej na prevzatie zásielky podľa bodu 3.3 tohto článku, kúpna zmluva na časopis nebola uzatvorená; takéto konanie sa považuje za zrušenie objednávky Zákazníkom.

3.3 Objednaný časopis odošle Vydavateľ Zákazníkovi na ním určenú adresu v lehote 3 dní odo dňa prijatia objednávky, a to so spôsobom platby „na dobierku“. Časopis je dodaný bezprostredne po zaplatení kúpnej ceny stanoveným spôsobom.

3.4 Vydavateľ má právo pred odoslaním časopisu podľa bodu 3.3 tohto článku zrušiť prijatú objednávku Zákazníka, ak ju nie je schopný vybaviť alebo ak by jej vybavenie bolo spojené so zvýšenými nákladmi.

3.5 Zrušenie objednávky zo strany Zákazníka alebo zo strany Vydavateľa podľa tohto článku nie je spojené so žiadnymi sankciami pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu.

Článok IV
Odstúpenie od zmluvy

4.1 Vzhľadom na skutočnosť, že časopis je periodickou tlačou, Zákazník nemôže (nemá právo) aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku v zmysle týchto VOP.

4.2 Ustanovením bodu 4.1 tohto článku nie je dotknuté právo Zákazníka odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto VOP, ak mu toto právo vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu.

Článok V
Zodpovednosť za vady, reklamácia a alternatívne riešenie sporov

5.1 Informácie o zodpovednosti Vydavateľa za vady časopisu, ako aj o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Zákazníkov a informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov upravuje Reklamačný poriadok, ktorého aktuálne znenie je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

6.1 Viac informácií o časopise, aktuálne znenie týchto VOP, Reklamačného poriadku, ako aj zásad ochrany osobných údajov nájdete na www.sikovnyjanko.sk. Základné informácie tiež doručované Zákazníkovi zároveň s objednaným časopisom.

6.2 Tieto VOP sú platné od 01.03.2020.

6.3 Tieto VOP sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s objednávkou časopisu, ak Zákazník vystupuje v postavení spotrebiteľa.

Všetky informácie pre spotrebiteľa.