Informácie pre spotrebiteľa

Spracovávanie osobných údajov (GDPR)

Kto spracúva Vaše osobné údaje a ako ho môžete kontaktovať?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Crystal Benefit, s. r. o., ktorú môžete kontaktovať na adrese Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, alebo e-mailom na adrese info@sikovnyjanko.sk alebo telefonicky na tel. č. 0800 777 300

Na aký účel budú spracúvané Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na účel vybavenia Vašej požiadavky, objednávky alebo podnetu, na účel plnenia zmluvy, na účel ochrany práv a právom chránených záujmov alebo na účel plnenia našich povinností. Ak ste nám udelili súhlas, Vaše osobné údaje môžu byť použité v súlade s udeleným súhlasom.

Čo nám umožňuje spracúvať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nám umožňujú spracúvať právne predpisy, a to v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami alebo aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, a tiež v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie našich povinností.

Ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho súhlasu.

Vaše osobné údaje môžu byť tiež spracúvané z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý môže súvisieť s ochranou práv alebo oprávnených záujmov.

Komu Vaše osobné údaje budeme poskytovať?

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť osobám, ktoré sa budú podieľať na ich spracúvaní a iným osobám alebo subjektom, ak to ustanovuje alebo umožňuje právny predpis, pokiaľ je to nevyhnutné na poskytovanie služieb a produktov, na dosiahnutie iných účelov spracúvania osobných údajov, alebo pokiaľ k tomu dá zákazník svoj súhlas.

V určitých prípadoch môžeme poveriť spracovaním vašich údajov v našom mene tretiu osobu, tzv. sprostredkovateľa. Spracovanie je možné len na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa k rovnakej miere ochrany údajov, akú poskytuje sama spoločnosť. Sprostredkovateľov si starostlivo vyberáme tak, aby sme vedeli zabezpečiť právne požiadavky na ochranu údajov (poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby).

Pri spracúvaní vašich osobných údajov využívame najmä nasledujúce kategórie sprostredkovateľov:

 • spoločnosti zabezpečujúce služby call centra

Údaje možno postúpiť aj dodávateľom, ktorých služby používame pri výkone našej činnosti a tiež doručovateľom, kuriérskym spoločnostiam.

Ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas doby, kým bude existovať naše oprávnenie alebo povinnosť ich spracúvať, najmä počas doby plnenia zmluvy, počas doby na uplatnenie právnych nárokov alebo počas doby, ktorú určuje právny predpis.

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov uskutočňuje iba na základe Vášho súhlasu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba počas jeho trvania, pričom máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Medzi Vaše práva patrí právo požadovať od nás prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov.

Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; https://dataprotection.gov.sk/

Je potrebné, aby ste nám Vaše osobné údaje poskytli?

Poskytovanie Vašich osobných údajov môže vyžadovať právny predpis, zmluva alebo uskutočnenie úkonov pred jej uzatvorením, prípadne splnenie iného účelu ich spracúvania, najmä vybavenie Vašej požiadavky, objednávky, podnetu, plnenie zmluvy alebo našej povinnosti. Ak má byť naplnený účel spracúvania, je nevyhnutné poskytnutie Vašich osobných údajov. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť nemožnosť splnenia Vašej požiadavky, naplnenia účelu ich spracúvania, porušenie zmluvy alebo právneho predpisu.

V prípade, ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov alebo Vašich práv a povinností, neváhajte nás kontaktovať.

Reklamačný Poriadok

spoločnosti Crystal Benefit, s. r. o. vzťahujúce sa na predaj časopisu Šikovný Janko.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť Crystal Benefit, s. r. o., so sídlom Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 494 033,zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 87261/B (ďalej len „Vydavateľ“) je vydavateľom periodickej tlače – časopisu s názvom „Šikovný Janko“ (ďalej aj len „Šikovný Janko“ alebo „časopis“). Vydavateľa je možné kontaktovať aj telefonicky na tel. č. 0800777300 alebo e-mailom na adrese info@sikovnyjanko.sk.

1.2 Zákazník je subjektom, ktorý si má záujem objednať alebo si objedná časopis u Vydavateľa (ďalej len „Zákazník“ a spoločne s Vydavateľom len „Zmluvné strany“).

1.3 Tento Reklamačný poriadok vzťahujúci sa na predaj časopisu Šikovný Janko (ďalej len „Reklamačný poriadok“) je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok Vydavateľa vzťahujúcich sa na predaj časopisu Šikovný Janko (ďalej aj len „vec“, „tovar“ alebo „výrobok“).

1.4 Vydavateľ vyhotovuje tento Reklamačný poriadok, aby poskytol Zákazníkom, ktorí si od neho na základe kúpnej zmluvy kúpili časopis, informácie o podmienkach a postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Zákazníkov, o ich právach súvisiacich so zodpovednosťou Vydavateľa za vady.

Článok II
Zodpovednosť za vady a záručná doba

2.1 Vydavateľ zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Zákazníkom.

2.2 Vydavateľ zodpovedá Zákazníkovi aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci Zákazníkom. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Článok III
Práva zo zodpovednosti za vady

3.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Vydavateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Vydavateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Vydavateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vec s vadami za vez bez vád, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

3.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Článok IV
Postup pri uplatňovaní zodpovednosti za vady (reklamácia)

4.1 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku. Zákazník má právo na uplatnenie reklamácie.

4.2 Reklamáciu môže Zákazník uplatniť u Vydavateľa poštou na adrese sídla Vydavateľa alebo e-mailom (kontaktné údaje sú uvedené v Článku I bod 1.1 tohto Reklamačného poriadku). Pri uplatnení reklamácie Zákazník

– uvedie svoje meno, priezvisko a adresu, prípadne aj kontaktný e-mail,

– uvedie opis vady výrobku,

– uvedie, akým spôsobom podľa Článku III tohto Reklamačného poriadku požaduje vadu odstrániť,

– predloží fotokópiu (v prípade uplatnenia reklamácie poštou) alebo scan (v prípade uplatnenia reklamácie e-mailom) dokladu o kúpe (napr. faktúra a potvrdenie o zaplatení); v prípade pochybností môže Vydavateľ požadovať predloženie originálu dokladu o kúpe na nahliadnutie,

– a zároveň poštou doručí Vydavateľovi reklamovaný tovar.

4.3 Reklamácia sa považuje za uplatnenú až dňom, kedy budú Vydavateľovi oznámené všetky informácie a doručené požadované podklady a reklamovaný tovar podľa bodu 4.2 tohto článku.

Článok V
Postup pri vybavovaní reklamácie

5.1 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

5.2 Ak Zákazník uplatní reklamáciu, Vydavateľ na základe rozhodnutia Zákazníka, ktoré z práv podľa Článku III tohto Reklamačného poriadku uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 5.1 tohto článku ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5.3 Vydavateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Zákazníkovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Vydavateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Zákazníkovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5.4 Ak Zákazník reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Vydavateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Zákazníka vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Vydavateľ je povinný poskytnúť Zákazníkovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť Vydavateľa podľa bodu 5.6 tohto článku.

5.5 Ak Zákazník reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Vydavateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Zákazník zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Vydavateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Zákazník odborným posúdením preukáže zodpovednosť Vydavateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Vydavateľ je povinný Zákazníkovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.6 Vydavateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.7 Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Zákazníka na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

5.8 Iné sťažnosti a podnety Zákazníkov, na ktorých uplatnenie má Zákazník právo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, vybavuje Vydavateľ zákonným spôsobom. Sťažnosti a podnety Zákazníkov možno podať Vydavateľovi rovnakým spôsobom ako uplatniť reklamáciu podľa tohto Reklamačného poriadku.

Článok VI
Alternatívne riešenie sporov

6.1 Zákazník má právo obrátiť sa na Vydavateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Vydavateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Vydavateľ porušil jeho práva.

6.2 Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Vydavateľ na žiadosť podľa bodu 6.1 tohto článku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

6.3 Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže Zákazník podať prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov dostupnej na nasledujúcom odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

6.4 Viac informácií o alternatívnom riešení sporov je dostupných aj na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie na nasledujúcom odkaze: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Článok VII
Záverečné ustanovenia

7.1 Tento Reklamačný poriadok je platný od 01.03.2020.

Všeobecné Obchodné Podmienky

spoločnosti Crystal Benefit, s. r. o. vzťahujúce sa na predaj časopisu Šikovný Janko

Článok I
Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť Crystal Benefit, s. r. o., so sídlom Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 494 033, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 87261/B (ďalej len „Vydavateľ“) je vydavateľom periodickej tlače – časopisu s názvom „Šikovný Janko“ (ďalej aj len „Šikovný Janko“ alebo „časopis“). Vydavateľa je možné kontaktovať aj telefonicky na tel. č. 0800 777 300 alebo e-mailom na adrese info@sikovnyjanko.sk

1.2 Zákazník je subjektom, ktorý si má záujem objednať alebo si objedná časopis u Vydavateľa (ďalej len „Zákazník“ a spoločne s Vydavateľom len „Zmluvné strany“).

1.3 Tieto Všeobecné obchodné podmienky Vydavateľa (ďalej len „VOP“) sa uplatnia na predzmluvné a zmluvné vzťahy medzi Vydavateľom a Zákazníkom, ktorý prejavil záujem o objednanie časopisu u Vydavateľa alebo si časopis u Vydavateľa objednal a vystupuje v postavení spotrebiteľa.

Článok II
Šikovný Janko – vlastnosti, popis a cena tovaru

2.1 Šikovný Janko je periodická tlač – farebný časopis v tlačenej forme dodávaný bez ochranného obalu. Časopis je zameraný na zozbieranie a zverejňovanie reklamy a inzercie tretích osôb najmä formou zľavových kupónov, ktoré môžu čitatelia za podmienok určených týmito tretími osobami využiť na uplatnenie zľavy na tovary alebo služby tretích osôb. Vydavateľ nezodpovedá Zákazníkovi ani iným čitateľom za obsah reklamy a inzercie tretích osôb zverejnený v časopise, najmä nezodpovedá za to, že zľavové kupóny alebo inak ponúknuté zľavy tretích osôb budú Zákazníkom reálne uplatniteľné alebo mu prinesú očakávaný benefit; pre odstránenie pochybností, za vadu časopisu sa nepovažuje, ak si Zákazník alebo iný čitateľ z akéhokoľvek dôvodu nemohol uplatniť zľavu, ktorú prostredníctvom časopisu ponúkla tretia osoba.

2.2 Šikovný Janko vychádza minimálne dvakrát za kalendárny rok. Vydavateľ ho však neposkytuje s možnosťou objednať si predplatné. V prípade objednávky si Zákazník objednáva iba jedno číslo Šikovného Janka a nezaväzuje sa automaticky objednať si alebo zaplatiť za ďalšie číslo.

2.3 Cena Šikovného Janka za jedno číslo (jeden kus) je podľa aktuálnej zverejnenej alebo Zákazníkovi inak oznámenej ponuky. Táto cena je konečná a zahŕňa všetky dane, poplatky, poštovné a balné.

Článok III
Objednávka časopisu, dodacie a platobné podmienky

3.1 Objednať Šikovného Janka si Zákazník môže u Vydavateľa prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo prostredníctvom online formulára na webe www.sikovnyjanko.sk. Pri objednávke Zákazník uvedie najmä svoje meno, priezvisko a adresu doručenia. Ak nie je pri objednávke výslovne určené inak, platí, že Zákazník si objednáva aktuálne číslo časopisu v počte jeden kus.

3.2 Zákazníkom uskutočnená objednávka je vyjadrením predbežného záujmu Zákazníka o kúpu časopisu s tým, že kúpna zmluva je uzatvorená až zaplatením kúpnej ceny zo strany Zákazníka Vydavateľovi, a to bez ohľadu na spôsob platby. Ak Zákazník kúpnu cenu za objednaný časopis nezaplatí v lehote určenej na prevzatie zásielky podľa bodu 3.3 tohto článku, kúpna zmluva na časopis nebola uzatvorená; takéto konanie sa považuje za zrušenie objednávky Zákazníkom.

3.3 Objednaný časopis odošle Vydavateľ Zákazníkovi na ním určenú adresu v lehote 3 dní odo dňa prijatia objednávky, a to so spôsobom platby „na dobierku“. Časopis je dodaný bezprostredne po zaplatení kúpnej ceny stanoveným spôsobom.

3.4 Vydavateľ má právo pred odoslaním časopisu podľa bodu 3.3 tohto článku zrušiť prijatú objednávku Zákazníka, ak ju nie je schopný vybaviť alebo ak by jej vybavenie bolo spojené so zvýšenými nákladmi.

3.5 Zrušenie objednávky zo strany Zákazníka alebo zo strany Vydavateľa podľa tohto článku nie je spojené so žiadnymi sankciami pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu.

Článok IV
Odstúpenie od zmluvy

4.1 Vzhľadom na skutočnosť, že časopis je periodickou tlačou, Zákazník nemôže (nemá právo) aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku v zmysle týchto VOP.

4.2 Ustanovením bodu 4.1 tohto článku nie je dotknuté právo Zákazníka odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto VOP, ak mu toto právo vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu.

Článok V
Zodpovednosť za vady, reklamácia a alternatívne riešenie sporov

5.1 Informácie o zodpovednosti Vydavateľa za vady časopisu, ako aj o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Zákazníkov a informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov upravuje Reklamačný poriadok, ktorého aktuálne znenie je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

6.1 Viac informácií o časopise, aktuálne znenie týchto VOP, Reklamačného poriadku, ako aj zásad ochrany osobných údajov nájdete na www.sikovnyjanko.sk. Základné informácie tiež doručované Zákazníkovi zároveň s objednaným časopisom.

6.2 Tieto VOP sú platné od 01.03.2020.

6.3 Tieto VOP sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s objednávkou časopisu, ak Zákazník vystupuje v postavení spotrebiteľa.

Všeobecné pravidlá súťaže

Štatút súťaže (,,názov súťaže“) (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži (,,názov súťaže“) (ďalej len „Súťaž“), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Článok 1
Usporiadateľ Súťaže

Obchodné meno: Crystal Benefit, s. r. o.
Adresa: Hálkova 1/A, Bratislava 831 03
IČO:44 494 033
DIČ: 2022715739
IČ DPH: SK2022715739
Zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 87261/B
WEB: www.sikovnyjanko.sk

 

Článok 2
Miesto a čas konania Súťaže

2.1. Súťaž prebieha on-line na Facebookovej stránke Usporiadateľa https://www.facebook.com/sikovnyjankosk (ďalej len „Miesto konania“ alebo „Facebooková stránka Súťaže“) v období (dátum je uvedený v príspevku) (ďalej len „Čas konania Súťaže“).

Článok 3
Osoby oprávnené zúčastniť sa na Súťaži

3.1. Zúčastniť sa na Súťaži sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov (fyzická osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu), ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „Súťažiaci“), ktorá vytvorí a následne uverejní Súťažný príspevok (post) na facebookovej stránke webu www.sikovnyjanko.skhttps://www.facebook.com/sikovnyjankosk v čase konania súťaže. Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do žrebovania.

3.2. Súťažiaci sa môžu do Súťaže zapojiť len jedenkrát v čase trvania Súťaže a Výhercom sa Súťažiaci môže stať iba raz.

3.3. Je zakázané zverejňovať fotky a popis, kde je dieťa zachytené v akejkoľvek nevhodnej situácii alebo polohe (osobitne je zakázané zverejniť fotografiu, na ktorej dieťa bude nahé alebo polonahé), ktorá by sa mohla priečiť zákonu alebo dobrým mravom. Dieťa nesmie byť rovnako ani v nebezpečnej situácii, ani inej situácii, ktorá by mohla navodzovať dojem nebezpečnej. Súťažiaci zodpovedá za zverejnenie len takej fotografie, ktorá bude vhodná pre účel stanovený týmito podmienkami. Organizátor/Usporiadateľ nezodpovedajú za akékoľvek následky spôsobené zverejnením nevhodnej fotografie alebo popisu; Súťažiaci je zodpovedný za to, že získal súhlas všetkých osôb alebo zákonných zástupcov osôb zverejnených na fotografii.

3.4. Usporiadateľ môže na základe svojho vlastného uváženia vylúčiť z účasti na Súťaži tie príspevky Súťažiaceho, ktoré sú aj napriek odpovedi na uvedenú otázku v ostatnej časti hanlivé, urážlivé alebo iným spôsobom nevhodné alebo priečiace sa dobrým mravom alebo zákonu.

Článok 4
Pravidlá Súťaže

4.1. Podmienky účasti na Súťaži:

 1. Na Súťaži sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku III.
 2. Účasťou na Súťaži Súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracúvaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
 3. Do Súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti na Súťaži.

 

Článok 5
Výhra v Súťaži

5.1. Výherca v Súťaži získa… (pri jednej výhre uvedený v príspevku), ktorý splní podmienky uvedené v príspevku súťaže na Facebooku.

Výherca v Súťaži môže získať 1 z nasledovných cien: (pri viacerých výhrach uvedených v príspevku).

5.2. Výhernú cenu do Súťaže venoval organizátor Súťaže. Výhry v Súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

5.3. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

Článok 6
Vyhodnotenie a oznámenie o výhre

6.1. Výhercom Súťaže sa stane Súťažiaci, ktorý bude náhodne vybratý žrebovaním zo všetkých Súťažiacich zapojených do Súťaže a ktorý splní všetky podmienky účasti na Súťaži (ďalej len „Výherca“). Žrebovanie bude vykonané Usporiadateľom, resp. Organizátorom bez prítomnosti verejnosti náhodným výberom. Vyžrebovaní budú (počet výhercov bude uvedený v príspevku) výhercovia počas trvania Súťaže.

6.2. Meno výhercu zverejní organizátor označením ich FB mien v komentári pod príspevkom, pod ktorým sa zapojili do Súťaže. Taktiež ich bude kontaktovať písomne osobnou správou na Facebooku (cez Messenger), na ktorú je výherca povinný reagovať v lehote 48 hodín. V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie za účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.

Článok 7
Odovzdanie výhry

7.1. Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi Súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu Súťaže súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry.
7.2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje výhercovi zánik jeho práva na výhru. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.
7.3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracúvanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke organizátora na sociálnej sieti Facebook.

Článok 8
Strata nároku na výhru a vylúčenie Súťažiaceho

8.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť z účasti na Súťaži Súťažiaceho, ktorý nespĺňa alebo poruší podmienky účasti alebo tieto pravidlá.

8.2. Usporiadateľ zároveň vylúči Súťažiaceho, ktorý:

 • svojím konaním v Súťaži porušuje právne predpisy (najmä využíva nepovolené technické prostriedky alebo iné podvodné konanie);
 • zúčastní sa na Súťaži v mene tretej osoby;
 • zúčastní sa prostredníctvom profesionálnych výherných služieb alebo obdobných služieb;
 • pokúša sa uspieť v Súťaži iným podvodným konaním v rozpore s pravidlami;
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil Facebook vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty Facebook) ;
 • Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či Facebookový profil odporuje pravidlám sociálnej siete Facebook. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti Facebook;
 • zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci sprostredkovateľa a organizátora Súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto Súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.

8.3. Rozhodnutie Usporiadateľa o vylúčení, resp. nezaradení Súťažiaceho je konečné. Ak Usporiadateľ rozhodne o vylúčení Súťažiaceho z vyššie uvedených dôvodov po tom, čo mu bola odovzdaná Výhra, je vylúčený Súťažiaci povinný Výhru vrátiť Usporiadateľovi alebo uhradiť Usporiadateľovi finančnú sumu rovnajúcu sa hodnote Výhry.

Článok 9
Dôležité podmienky Súťaže

9.1. Usporiadateľ Súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá Súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
9.2. Účasť v Súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
9.3. Prípadné námietky s priebehom Súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
9.4. Usporiadateľ Súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

Článok 10
Ochrana osobných údajov

10.1. Odpovedaním pod post na Facebookovej stránke Usporiadateľa Súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a súčasne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a v prípade Výhry súčasne aj v rozsahu korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt počas celej doby trvania Súťaže, a to na účel prevádzkovania Súťaže (napr. realizácia Súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry).
10.2. Usporiadateľ ako prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely.
10.3. Poučenie:

 • Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a Usporiadateľ ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Súťažiaci má právo na informácie, odpis a opravu osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať, a to na emailovej adrese info@sikovnyjanko.sk
 • Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva dotknutej osoby sú upravené najmä v druhej hlave zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.
 • Osobné údaje, ktoré Súťažiaci poskytne Usporiadateľovi, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je Súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať Usporiadateľa.
 • V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu a po podaní námietky budú tieto osobné údaje zlikvidované.
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov Súťažiaci udeľuje na dobu určitú a má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade neudelenia súhlasu alebo jeho odvolania, nie je účasť v Súťaži možná.
 • Viac informácii ohľadne ochrany osobných údajov nájdete na webe Šikovný Janko: GDPR. Link: https://sikovnyjanko.sk/informacie-pre-dpotrebitela/gdpr

Článok 11
Záverečné ustanovenia

11.1. Každý Súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči Súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
11.2. Organizátor Súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.
11.3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.

Spracovávanie osobných údajov (GDPR)

Kto spracúva Vaše osobné údaje a ako ho môžete kontaktovať?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Crystal Benefit, s. r. o., ktorú môžete kontaktovať na adrese Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, alebo e-mailom na adrese info@sikovnyjanko.sk alebo telefonicky na tel. č. 0800 777 300

Na aký účel budú spracúvané Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na účel vybavenia Vašej požiadavky, objednávky alebo podnetu, na účel plnenia zmluvy, na účel ochrany práv a právom chránených záujmov alebo na účel plnenia našich povinností. Ak ste nám udelili súhlas, Vaše osobné údaje môžu byť použité v súlade s udeleným súhlasom.

Čo nám umožňuje spracúvať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nám umožňujú spracúvať právne predpisy, a to v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami alebo aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, a tiež v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie našich povinností.

Ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho súhlasu.

Vaše osobné údaje môžu byť tiež spracúvané z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý môže súvisieť s ochranou práv alebo oprávnených záujmov.

Komu Vaše osobné údaje budeme poskytovať?

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť osobám, ktoré sa budú podieľať na ich spracúvaní a iným osobám alebo subjektom, ak to ustanovuje alebo umožňuje právny predpis, pokiaľ je to nevyhnutné na poskytovanie služieb a produktov, na dosiahnutie iných účelov spracúvania osobných údajov, alebo pokiaľ k tomu dá zákazník svoj súhlas.

V určitých prípadoch môžeme poveriť spracovaním vašich údajov v našom mene tretiu osobu, tzv. sprostredkovateľa. Spracovanie je možné len na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa k rovnakej miere ochrany údajov, akú poskytuje sama spoločnosť. Sprostredkovateľov si starostlivo vyberáme tak, aby sme vedeli zabezpečiť právne požiadavky na ochranu údajov (poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby).

Pri spracúvaní vašich osobných údajov využívame najmä nasledujúce kategórie sprostredkovateľov:

 • spoločnosti zabezpečujúce služby call centra

Údaje možno postúpiť aj dodávateľom, ktorých služby používame pri výkone našej činnosti a tiež doručovateľom, kuriérskym spoločnostiam.

Ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas doby, kým bude existovať naše oprávnenie alebo povinnosť ich spracúvať, najmä počas doby plnenia zmluvy, počas doby na uplatnenie právnych nárokov alebo počas doby, ktorú určuje právny predpis.

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov uskutočňuje iba na základe Vášho súhlasu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba počas jeho trvania, pričom máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Medzi Vaše práva patrí právo požadovať od nás prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov.

Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; https://dataprotection.gov.sk/

Je potrebné, aby ste nám Vaše osobné údaje poskytli?

Poskytovanie Vašich osobných údajov môže vyžadovať právny predpis, zmluva alebo uskutočnenie úkonov pred jej uzatvorením, prípadne splnenie iného účelu ich spracúvania, najmä vybavenie Vašej požiadavky, objednávky, podnetu, plnenie zmluvy alebo našej povinnosti. Ak má byť naplnený účel spracúvania, je nevyhnutné poskytnutie Vašich osobných údajov. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť nemožnosť splnenia Vašej požiadavky, naplnenia účelu ich spracúvania, porušenie zmluvy alebo právneho predpisu.

V prípade, ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov alebo Vašich práv a povinností, neváhajte nás kontaktovať.

Reklamačný Poriadok

spoločnosti Crystal Benefit, s. r. o. vzťahujúce sa na predaj časopisu Šikovný Janko.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť Crystal Benefit, s. r. o., so sídlom Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 494 033,zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 87261/B (ďalej len „Vydavateľ“) je vydavateľom periodickej tlače – časopisu s názvom „Šikovný Janko“ (ďalej aj len „Šikovný Janko“ alebo „časopis“). Vydavateľa je možné kontaktovať aj telefonicky na tel. č. 0800777300 alebo e-mailom na adrese info@sikovnyjanko.sk.

1.2 Zákazník je subjektom, ktorý si má záujem objednať alebo si objedná časopis u Vydavateľa (ďalej len „Zákazník“ a spoločne s Vydavateľom len „Zmluvné strany“).

1.3 Tento Reklamačný poriadok vzťahujúci sa na predaj časopisu Šikovný Janko (ďalej len „Reklamačný poriadok“) je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok Vydavateľa vzťahujúcich sa na predaj časopisu Šikovný Janko (ďalej aj len „vec“, „tovar“ alebo „výrobok“).

1.4 Vydavateľ vyhotovuje tento Reklamačný poriadok, aby poskytol Zákazníkom, ktorí si od neho na základe kúpnej zmluvy kúpili časopis, informácie o podmienkach a postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Zákazníkov, o ich právach súvisiacich so zodpovednosťou Vydavateľa za vady.

Článok II
Zodpovednosť za vady a záručná doba

2.1 Vydavateľ zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Zákazníkom.

2.2 Vydavateľ zodpovedá Zákazníkovi aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci Zákazníkom. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Článok III
Práva zo zodpovednosti za vady

3.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Vydavateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Vydavateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Vydavateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vec s vadami za vez bez vád, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

3.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Článok IV
Postup pri uplatňovaní zodpovednosti za vady (reklamácia)

4.1 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku. Zákazník má právo na uplatnenie reklamácie.

4.2 Reklamáciu môže Zákazník uplatniť u Vydavateľa poštou na adrese sídla Vydavateľa alebo e-mailom (kontaktné údaje sú uvedené v Článku I bod 1.1 tohto Reklamačného poriadku). Pri uplatnení reklamácie Zákazník

– uvedie svoje meno, priezvisko a adresu, prípadne aj kontaktný e-mail,

– uvedie opis vady výrobku,

– uvedie, akým spôsobom podľa Článku III tohto Reklamačného poriadku požaduje vadu odstrániť,

– predloží fotokópiu (v prípade uplatnenia reklamácie poštou) alebo scan (v prípade uplatnenia reklamácie e-mailom) dokladu o kúpe (napr. faktúra a potvrdenie o zaplatení); v prípade pochybností môže Vydavateľ požadovať predloženie originálu dokladu o kúpe na nahliadnutie,

– a zároveň poštou doručí Vydavateľovi reklamovaný tovar.

4.3 Reklamácia sa považuje za uplatnenú až dňom, kedy budú Vydavateľovi oznámené všetky informácie a doručené požadované podklady a reklamovaný tovar podľa bodu 4.2 tohto článku.

Článok V
Postup pri vybavovaní reklamácie

5.1 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

5.2 Ak Zákazník uplatní reklamáciu, Vydavateľ na základe rozhodnutia Zákazníka, ktoré z práv podľa Článku III tohto Reklamačného poriadku uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 5.1 tohto článku ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5.3 Vydavateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Zákazníkovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Vydavateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Zákazníkovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5.4 Ak Zákazník reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Vydavateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Zákazníka vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Vydavateľ je povinný poskytnúť Zákazníkovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť Vydavateľa podľa bodu 5.6 tohto článku.

5.5 Ak Zákazník reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Vydavateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Zákazník zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Vydavateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Zákazník odborným posúdením preukáže zodpovednosť Vydavateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Vydavateľ je povinný Zákazníkovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.6 Vydavateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.7 Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Zákazníka na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

5.8 Iné sťažnosti a podnety Zákazníkov, na ktorých uplatnenie má Zákazník právo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, vybavuje Vydavateľ zákonným spôsobom. Sťažnosti a podnety Zákazníkov možno podať Vydavateľovi rovnakým spôsobom ako uplatniť reklamáciu podľa tohto Reklamačného poriadku.

Článok VI
Alternatívne riešenie sporov

6.1 Zákazník má právo obrátiť sa na Vydavateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Vydavateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Vydavateľ porušil jeho práva.

6.2 Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Vydavateľ na žiadosť podľa bodu 6.1 tohto článku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

6.3 Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže Zákazník podať prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov dostupnej na nasledujúcom odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

6.4 Viac informácií o alternatívnom riešení sporov je dostupných aj na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie na nasledujúcom odkaze: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Článok VII
Záverečné ustanovenia

7.1 Tento Reklamačný poriadok je platný od 01.03.2020.

Všeobecné Obchodné Podmienky

spoločnosti Crystal Benefit, s. r. o. vzťahujúce sa na predaj časopisu Šikovný Janko

Článok I
Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť Crystal Benefit, s. r. o., so sídlom Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 494 033, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 87261/B (ďalej len „Vydavateľ“) je vydavateľom periodickej tlače – časopisu s názvom „Šikovný Janko“ (ďalej aj len „Šikovný Janko“ alebo „časopis“). Vydavateľa je možné kontaktovať aj telefonicky na tel. č. 0800 777 300 alebo e-mailom na adrese info@sikovnyjanko.sk

1.2 Zákazník je subjektom, ktorý si má záujem objednať alebo si objedná časopis u Vydavateľa (ďalej len „Zákazník“ a spoločne s Vydavateľom len „Zmluvné strany“).

1.3 Tieto Všeobecné obchodné podmienky Vydavateľa (ďalej len „VOP“) sa uplatnia na predzmluvné a zmluvné vzťahy medzi Vydavateľom a Zákazníkom, ktorý prejavil záujem o objednanie časopisu u Vydavateľa alebo si časopis u Vydavateľa objednal a vystupuje v postavení spotrebiteľa.

Článok II
Šikovný Janko – vlastnosti, popis a cena tovaru

2.1 Šikovný Janko je periodická tlač – farebný časopis v tlačenej forme dodávaný bez ochranného obalu. Časopis je zameraný na zozbieranie a zverejňovanie reklamy a inzercie tretích osôb najmä formou zľavových kupónov, ktoré môžu čitatelia za podmienok určených týmito tretími osobami využiť na uplatnenie zľavy na tovary alebo služby tretích osôb. Vydavateľ nezodpovedá Zákazníkovi ani iným čitateľom za obsah reklamy a inzercie tretích osôb zverejnený v časopise, najmä nezodpovedá za to, že zľavové kupóny alebo inak ponúknuté zľavy tretích osôb budú Zákazníkom reálne uplatniteľné alebo mu prinesú očakávaný benefit; pre odstránenie pochybností, za vadu časopisu sa nepovažuje, ak si Zákazník alebo iný čitateľ z akéhokoľvek dôvodu nemohol uplatniť zľavu, ktorú prostredníctvom časopisu ponúkla tretia osoba.

2.2 Šikovný Janko vychádza minimálne dvakrát za kalendárny rok. Vydavateľ ho však neposkytuje s možnosťou objednať si predplatné. V prípade objednávky si Zákazník objednáva iba jedno číslo Šikovného Janka a nezaväzuje sa automaticky objednať si alebo zaplatiť za ďalšie číslo.

2.3 Cena Šikovného Janka za jedno číslo (jeden kus) je podľa aktuálnej zverejnenej alebo Zákazníkovi inak oznámenej ponuky. Táto cena je konečná a zahŕňa všetky dane, poplatky, poštovné a balné.

Článok III
Objednávka časopisu, dodacie a platobné podmienky

3.1 Objednať Šikovného Janka si Zákazník môže u Vydavateľa prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo prostredníctvom online formulára na webe www.sikovnyjanko.sk. Pri objednávke Zákazník uvedie najmä svoje meno, priezvisko a adresu doručenia. Ak nie je pri objednávke výslovne určené inak, platí, že Zákazník si objednáva aktuálne číslo časopisu v počte jeden kus.

3.2 Zákazníkom uskutočnená objednávka je vyjadrením predbežného záujmu Zákazníka o kúpu časopisu s tým, že kúpna zmluva je uzatvorená až zaplatením kúpnej ceny zo strany Zákazníka Vydavateľovi, a to bez ohľadu na spôsob platby. Ak Zákazník kúpnu cenu za objednaný časopis nezaplatí v lehote určenej na prevzatie zásielky podľa bodu 3.3 tohto článku, kúpna zmluva na časopis nebola uzatvorená; takéto konanie sa považuje za zrušenie objednávky Zákazníkom.

3.3 Objednaný časopis odošle Vydavateľ Zákazníkovi na ním určenú adresu v lehote 3 dní odo dňa prijatia objednávky, a to so spôsobom platby „na dobierku“. Časopis je dodaný bezprostredne po zaplatení kúpnej ceny stanoveným spôsobom.

3.4 Vydavateľ má právo pred odoslaním časopisu podľa bodu 3.3 tohto článku zrušiť prijatú objednávku Zákazníka, ak ju nie je schopný vybaviť alebo ak by jej vybavenie bolo spojené so zvýšenými nákladmi.

3.5 Zrušenie objednávky zo strany Zákazníka alebo zo strany Vydavateľa podľa tohto článku nie je spojené so žiadnymi sankciami pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu.

Článok IV
Odstúpenie od zmluvy

4.1 Vzhľadom na skutočnosť, že časopis je periodickou tlačou, Zákazník nemôže (nemá právo) aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku v zmysle týchto VOP.

4.2 Ustanovením bodu 4.1 tohto článku nie je dotknuté právo Zákazníka odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto VOP, ak mu toto právo vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu.

Článok V
Zodpovednosť za vady, reklamácia a alternatívne riešenie sporov

5.1 Informácie o zodpovednosti Vydavateľa za vady časopisu, ako aj o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Zákazníkov a informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov upravuje Reklamačný poriadok, ktorého aktuálne znenie je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

6.1 Viac informácií o časopise, aktuálne znenie týchto VOP, Reklamačného poriadku, ako aj zásad ochrany osobných údajov nájdete na www.sikovnyjanko.sk. Základné informácie tiež doručované Zákazníkovi zároveň s objednaným časopisom.

6.2 Tieto VOP sú platné od 01.03.2020.

6.3 Tieto VOP sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s objednávkou časopisu, ak Zákazník vystupuje v postavení spotrebiteľa.

Všeobecné pravidlá súťaže

Štatút súťaže (,,názov súťaže“) (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži (,,názov súťaže“) (ďalej len „Súťaž“), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Článok 1
Usporiadateľ Súťaže

Obchodné meno: Crystal Benefit, s. r. o.
Adresa: Hálkova 1/A, Bratislava 831 03
IČO:44 494 033
DIČ: 2022715739
IČ DPH: SK2022715739
Zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 87261/B
WEB: www.sikovnyjanko.sk

 

Článok 2
Miesto a čas konania Súťaže

2.1. Súťaž prebieha on-line na Facebookovej stránke Usporiadateľa https://www.facebook.com/sikovnyjankosk (ďalej len „Miesto konania“ alebo „Facebooková stránka Súťaže“) v období (dátum je uvedený v príspevku) (ďalej len „Čas konania Súťaže“).

Článok 3
Osoby oprávnené zúčastniť sa na Súťaži

3.1. Zúčastniť sa na Súťaži sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov (fyzická osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu), ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „Súťažiaci“), ktorá vytvorí a následne uverejní Súťažný príspevok (post) na facebookovej stránke webu www.sikovnyjanko.skhttps://www.facebook.com/sikovnyjankosk v čase konania súťaže. Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do žrebovania.

3.2. Súťažiaci sa môžu do Súťaže zapojiť len jedenkrát v čase trvania Súťaže a Výhercom sa Súťažiaci môže stať iba raz.

3.3. Je zakázané zverejňovať fotky a popis, kde je dieťa zachytené v akejkoľvek nevhodnej situácii alebo polohe (osobitne je zakázané zverejniť fotografiu, na ktorej dieťa bude nahé alebo polonahé), ktorá by sa mohla priečiť zákonu alebo dobrým mravom. Dieťa nesmie byť rovnako ani v nebezpečnej situácii, ani inej situácii, ktorá by mohla navodzovať dojem nebezpečnej. Súťažiaci zodpovedá za zverejnenie len takej fotografie, ktorá bude vhodná pre účel stanovený týmito podmienkami. Organizátor/Usporiadateľ nezodpovedajú za akékoľvek následky spôsobené zverejnením nevhodnej fotografie alebo popisu; Súťažiaci je zodpovedný za to, že získal súhlas všetkých osôb alebo zákonných zástupcov osôb zverejnených na fotografii.

3.4. Usporiadateľ môže na základe svojho vlastného uváženia vylúčiť z účasti na Súťaži tie príspevky Súťažiaceho, ktoré sú aj napriek odpovedi na uvedenú otázku v ostatnej časti hanlivé, urážlivé alebo iným spôsobom nevhodné alebo priečiace sa dobrým mravom alebo zákonu.

Článok 4
Pravidlá Súťaže

4.1. Podmienky účasti na Súťaži:

 1. Na Súťaži sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku III.
 2. Účasťou na Súťaži Súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracúvaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
 3. Do Súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti na Súťaži.

 

Článok 5
Výhra v Súťaži

5.1. Výherca v Súťaži získa… (pri jednej výhre uvedený v príspevku), ktorý splní podmienky uvedené v príspevku súťaže na Facebooku.

Výherca v Súťaži môže získať 1 z nasledovných cien: (pri viacerých výhrach uvedených v príspevku).

5.2. Výhernú cenu do Súťaže venoval organizátor Súťaže. Výhry v Súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

5.3. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

Článok 6
Vyhodnotenie a oznámenie o výhre

6.1. Výhercom Súťaže sa stane Súťažiaci, ktorý bude náhodne vybratý žrebovaním zo všetkých Súťažiacich zapojených do Súťaže a ktorý splní všetky podmienky účasti na Súťaži (ďalej len „Výherca“). Žrebovanie bude vykonané Usporiadateľom, resp. Organizátorom bez prítomnosti verejnosti náhodným výberom. Vyžrebovaní budú (počet výhercov bude uvedený v príspevku) výhercovia počas trvania Súťaže.

6.2. Meno výhercu zverejní organizátor označením ich FB mien v komentári pod príspevkom, pod ktorým sa zapojili do Súťaže. Taktiež ich bude kontaktovať písomne osobnou správou na Facebooku (cez Messenger), na ktorú je výherca povinný reagovať v lehote 48 hodín. V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie za účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.

Článok 7
Odovzdanie výhry

7.1. Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi Súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu Súťaže súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry.
7.2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje výhercovi zánik jeho práva na výhru. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.
7.3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracúvanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke organizátora na sociálnej sieti Facebook.

Článok 8
Strata nároku na výhru a vylúčenie Súťažiaceho

8.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť z účasti na Súťaži Súťažiaceho, ktorý nespĺňa alebo poruší podmienky účasti alebo tieto pravidlá.

8.2. Usporiadateľ zároveň vylúči Súťažiaceho, ktorý:

 • svojím konaním v Súťaži porušuje právne predpisy (najmä využíva nepovolené technické prostriedky alebo iné podvodné konanie);
 • zúčastní sa na Súťaži v mene tretej osoby;
 • zúčastní sa prostredníctvom profesionálnych výherných služieb alebo obdobných služieb;
 • pokúša sa uspieť v Súťaži iným podvodným konaním v rozpore s pravidlami;
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil Facebook vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty Facebook) ;
 • Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či Facebookový profil odporuje pravidlám sociálnej siete Facebook. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti Facebook;
 • zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci sprostredkovateľa a organizátora Súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto Súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.

8.3. Rozhodnutie Usporiadateľa o vylúčení, resp. nezaradení Súťažiaceho je konečné. Ak Usporiadateľ rozhodne o vylúčení Súťažiaceho z vyššie uvedených dôvodov po tom, čo mu bola odovzdaná Výhra, je vylúčený Súťažiaci povinný Výhru vrátiť Usporiadateľovi alebo uhradiť Usporiadateľovi finančnú sumu rovnajúcu sa hodnote Výhry.

Článok 9
Dôležité podmienky Súťaže

9.1. Usporiadateľ Súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá Súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
9.2. Účasť v Súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
9.3. Prípadné námietky s priebehom Súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
9.4. Usporiadateľ Súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

Článok 10
Ochrana osobných údajov

10.1. Odpovedaním pod post na Facebookovej stránke Usporiadateľa Súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a súčasne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a v prípade Výhry súčasne aj v rozsahu korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt počas celej doby trvania Súťaže, a to na účel prevádzkovania Súťaže (napr. realizácia Súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry).
10.2. Usporiadateľ ako prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely.
10.3. Poučenie:

 • Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a Usporiadateľ ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Súťažiaci má právo na informácie, odpis a opravu osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať, a to na emailovej adrese info@sikovnyjanko.sk
 • Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva dotknutej osoby sú upravené najmä v druhej hlave zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.
 • Osobné údaje, ktoré Súťažiaci poskytne Usporiadateľovi, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je Súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať Usporiadateľa.
 • V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu a po podaní námietky budú tieto osobné údaje zlikvidované.
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov Súťažiaci udeľuje na dobu určitú a má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade neudelenia súhlasu alebo jeho odvolania, nie je účasť v Súťaži možná.
 • Viac informácii ohľadne ochrany osobných údajov nájdete na webe Šikovný Janko: GDPR. Link: https://sikovnyjanko.sk/informacie-pre-dpotrebitela/gdpr

Článok 11
Záverečné ustanovenia

11.1. Každý Súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči Súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
11.2. Organizátor Súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.
11.3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.

* — Suma ušetrených € bola vypočítaná z priemerných nákupov u partnerov. Náš zákazník využije v priemere 5 % kupónov, čo je viac ako 390 €.

© 2021 Crystal Benefit s.r.o. All Rights Reserved

* — Suma ušetrených € bola vypočítaná z priemerných nákupov u partnerov. Náš zákazník využije v priemere 5 % kupónov, čo je viac ako 390 €.

© 2021 Crystal Benefit s.r.o. All Rights Reserved